ઘોડું પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડું પાડવું

  • 1

    બહુ ખરચ કરી નાખવું (કોઈને) બોજારૂપ થવું.