ગુજરાતી

માં ચૂકતું કરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂકતું કરવું1ચૂકતે કરવું2

ચૂકતું કરવું1

  • 1

    ચૂકવવું; હિસાબ કરી છેવટનું પતવી દેવું; કંઈ માગતું બાકી ન રાખવું.

ગુજરાતી

માં ચૂકતું કરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂકતું કરવું1ચૂકતે કરવું2

ચૂકતે કરવું2

  • 1

    ચૂકવવું; હિસાબ કરી છેવટનું પતવી દેવું; કંઈ માગતું બાકી ન રાખવું.