ચકરડા જેવો રૂપિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકરડા જેવો રૂપિયો

  • 1

    રોકડો કલદાર રૂપિયો.