ગુજરાતી માં ચકરડી રમવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચકરડી રમવી1ચકરડી રમવી2

ચકરડી રમવી1

  • 1

    એ નામની રમત રમવી.

ગુજરાતી માં ચકરડી રમવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચકરડી રમવી1ચકરડી રમવી2

ચકરડી રમવી2

  • 1

    ચકરડીના રમકડા વડે રમવું.