ચકલી નાની ને ફૈડકો મોટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકલી નાની ને ફૈડકો મોટો

  • 1

    ગજા ઉપરાંતની વાત-ડંફાસ.