ચકલો ઠેકાણે ન હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકલો ઠેકાણે ન હોવો

  • 1

    અક્કલ ન હોવી.