ચટણીમાં કાઢી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચટણીમાં કાઢી નાખવું

  • 1

    લેખામાં ન લેવું.