ચટણી ની પેઠે ઊડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચટણી ની પેઠે ઊડી જવું

  • 1

    જોતજોતામાં ખવાઈ, ખરચાઈ કે વપરાઈ જવું.