ચડતા દહાડા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડતા દહાડા હોવા

  • 1

    સગર્ભા અવસ્થા હોવી.