ચડતા પગારે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડતા પગારે

  • 1

    પગાર ચાલુ રહે એવી રીતે.