ચડતી પાયરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડતી પાયરી

  • 1

    વધારે ઊંચો હોદ્દો.