ચડતી શ્રેઢી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડતી શ્રેઢી

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    સરખા ઉત્તરની અથવા સરખા ગુણોત્તરની વધતી સંખ્યાઓનો હિસાબ ગણવાની રીત.