ચણાના ઝાડ ઉપરથી કૂદવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચણાના ઝાડ ઉપરથી કૂદવું

  • 1

    ખોટી ડંફાસ મારવી.