ચણોઠીનાં ચીર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચણોઠીનાં ચીર

  • 1

    ચળકતા લાલ રંગનાં વસ્ત્ર.