ચપ્પો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપ્પો મારવો

  • 1

    લખોટીને તાકીને પોતાની લખોટી ફેંકવી (આંગળીઓ વડે).