ચપરાસી ફૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપરાસી ફૂટવી

  • 1

    પતરાજી કરવી.

  • 2

    કાખલીઓ કૂટવી.