ચંપાતે પગે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંપાતે પગે

  • 1

    ધીમેથી.