ગુજરાતી

માં ચુંમોતેરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચુંમોતેર1ચુંમોતેર2

ચુંમોતેર1

વિશેષણ

  • 1

    '૭૪'.

ગુજરાતી

માં ચુંમોતેરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચુંમોતેર1ચુંમોતેર2

ચુંમોતેર2

વિશેષણ

  • 1

    સિત્તેર વત્તા ચાર.

ગુજરાતી

માં ચુંમોતેરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચુંમોતેર1ચુંમોતેર2

ચુંમોતેર

પુંલિંગ

  • 1

    ચુંમોતેરનો આંકડો કે સંખ્યા; '૭૪'.