ચરડ દેતુંકને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરડ દેતુંકને

  • 1

    ચરડ અવાજ સાથે; એકદમ (ફાટવું).