ચરણ સાહવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરણ સાહવાં

  • 1

    પગ પૂજવા.

  • 2

    તાબેદાર થઈને રહેવું.