ચરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બેહક બેઠેલા ઢોરને ઊભું રાખવાની લાકડાની ઘોડી.

  • 2

    કરી; પરેજી.

ચૂરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચૂર; ઝીણો ચૂરો (જેવી કે સોપારીની).