ચૂલાનું કંઈ મોં દુખે છે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલાનું કંઈ મોં દુખે છે?

  • 1

    રાંધતાં શી વાર? હમણા ખાવાનું થઈ જશે.