ચૂલામાં પડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલામાં પડ

  • 1

    ફાવે તેમ કર-દેવતામાં પડ ! (ક્રોધોદ્ગાર).