ચૂલામાં બિલાડાં આળોટવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલામાં બિલાડાં આળોટવાં

  • 1

    ચૂલો ન સળગાવી શકાય તેવી ગરીબાઈ-તંગી હોવી.