ચૂલો ઠંડો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલો ઠંડો હોવો

  • 1

    રાંધવાનું ન હોવું.

  • 2

    ગરીબાઈ હોવી.