ચાક ઉપર પિંડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાક ઉપર પિંડો

  • 1

    કોઈ વાત વસ્તુનો શો ઘાટ ઊતરશે-શું પરિણામ આવશે, તે વિષે અનિશ્ચિત દશા.