ચાંચડ જેમ ચોળી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંચડ જેમ ચોળી નાખવું

  • 1

    નિષ્ઠુરતાથી બરોબર મસળી નાંખવું-મારી ખતમ કરવું.