ચારસોવીસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચારસોવીસ

વિશેષણ

  • 1

    '૪૨૦' સંખ્યા.

  • 2

    લાક્ષણિક ફોજદારી કાયદાની '૪૨૦' મી કલમ કે તેનો ગુનો કે ગુનેગાર; ફરેબી.