ચાર કાનની વાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર કાનની વાત

  • 1

    બે જણે અંદરોઅંદર કરેલી વાત (છ કાને ન જવી જોઈએ).