ચાર ખૂંટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર ખૂંટ

  • 1

    ચારે ખૂણા.

  • 2

    આખી પૃથ્વી.