ચારે ચૌદે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચારે ચૌદે

  • 1

    પ્રસંગ આવ્યે.

  • 2

    જ્યારે ત્યારે.