ચાર પદાર્થ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર પદાર્થ

  • 1

    જીવનનાં ચાર મુખ્ય પુરુષાર્થ-ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ.