ચારે હાથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચારે હાથ

  • 1

    કૃપાદૃષ્ટિ.