ગુજરાતી

માં ચારે હાથ હેઠા પડવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચારે હાથ હેઠા પડવા1ચારે હાથ હેઠા પડવા2

ચારે હાથ હેઠા પડવા1

  • 1

    કંઈકે આધાર કે ઉપાય ન રહેવો.

ગુજરાતી

માં ચારે હાથ હેઠા પડવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચારે હાથ હેઠા પડવા1ચારે હાથ હેઠા પડવા2

ચારે હાથ હેઠા પડવા2

  • 1

    સંપૂર્ણપણે નિરુપાય બની જવું.