ચાલતાં બોલતાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતાં બોલતાં

  • 1

    કોઈ બીમારી વિના-શરીરની ઠીક હાલતમાં (મરી જવું).