ચાલતી સેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતી સેર

  • 1

    વહેતો ઝરો.

  • 2

    ચાલુ આવક.