ચાલની ચાલે ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલની ચાલે ચાલવું

  • 1

    -ની ગતિ-હીંડછા મુજબ ચાલવું.

  • 2

    -ને અનુસરવું.