ચાંલ્લો અમર રહો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંલ્લો અમર રહો

  • 1

    (સ્ત્રીનું) સૌભાગ્ય અખંડ રહો.