ચાલ ચાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલ ચાલવી

  • 1

    કૂટીનો દાવ ખેલવો; કૂટી ચલાવવી.

  • 2

    ચાલચલગત રાખવી.

  • 3

    હીંડછા રાખવી.