ચિઠ્ઠીનો ચાકર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિઠ્ઠીનો ચાકર

  • 1

    કેવળ ચિઠ્ઠી લઈ જનાર, તેથી વિશેષ કાંઈ નહિ તે; કહે તેમ ચૂપચાપ કરનાર.