ચિઠ્ઠી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિઠ્ઠી નાખવી

  • 1

    ચિઠ્ઠી ઉપાડવાને ન્યાયે નિર્ણય કરવો કે તે માટે ચિઠ્ઠીઓ લખી ભેગી મૂકવી.