ચિત્ત ઠેકાણે રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિત્ત ઠેકાણે રાખવું

  • 1

    સ્વસ્થતા જાળવી રાખવી.

  • 2

    પૂરેપૂરું લક્ષ આપવું.