ચિત્ત ઠેકાણે હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિત્ત ઠેકાણે હોવું

  • 1

    મનની સ્વસ્થતા હોવી.

  • 2

    ભાન હોવું.

  • 3

    ધ્યાન રહેવું.