ચોકી પહેરો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકી પહેરો મૂકવો

  • 1

    ચોકી અને પહેરાનો જાપતો કરવો.