ચોકી બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકી બાંધવી

  • 1

    દેવદેવીની દેખરેખના પ્રતીકરૂપ તાવીજ બાંધવું.