ચોખ્ખો માણસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખ્ખો માણસ

  • 1

    પ્રામાણિક-ઘાલમેલ ન કરે તેવો માણસ.