ચોખ્ખો હિસાબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખ્ખો હિસાબ

  • 1

    સ્પષ્ટ કે ગોટાળા વિનાનો હિસાબ.