ચોખ્ખું ચપાટ કરી મૂક્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખ્ખું ચપાટ કરી મૂક્યું

  • 1

    ચોખ્ખું ચટ કરી મૂક્યું.