ચોખા બાફું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખા બાફું

  • 1

    તું મરે! (એક ગાળ).