ચોટલી ઊભી થઈ જાય એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોટલી ઊભી થઈ જાય એવું

  • 1

    અતિશય ખાટું કે તીખું.